FÖRSÄLJNING & VILLKOR

Läs igenom våra försäljningsvillkor. Det är en trygghet för dig och oss.

Har du några övriga frågor, kontakta oss!

ALLMÄNT


 • Dessa allmänna villkor gäller för Off Grid Power´s produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Off Grid Power.


 • Vid försäljning till konsument tillämpar Off Grid Power de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.


 • Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.


 • Vid försäljning utanför Sverige tillkommer administrationsavgift om 299:- samt frakt. Frakten beräknas individuellt.

BESTÄLLNING


 • Beställning av Off Grid Power´s produkter sker via www.offgridpower.se eller via e-post till info@offgridpower.se. För att en beställning skall vara bindande för Off Grid Power, måste beställningen skriftligen bekräftas av Off Grid Power före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om en produkt i Off Grid Power´s sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Off Grid Power ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.


 • Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.


 • Orderläggning på privatkundskonto skall avse köp för privat, ickekommersiellt bruk. Off Grid Power förbehåller sig rätten att neka försäljning om beställningsvolym av vara inte kan härledas till privat bruk


 • Vi förbehåller oss rätten att neka eller annullera en beställning eller delar av den, om den avviker från vad vi har erbjudit i vår webbutik, i vår marknadsföring eller på annat sätt inte överensstämmer med det erbjudande som vi har givit. T.ex. begränsningar i antal per kund och/eller köp.

LEVERANSFÖRSENING


 • Kunden får genom skriftligt meddelande till Off Grid Power häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Off Grid Power eller något förhållande på hans sida pågår mer än 45 dagar. Off Grid Power åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.

DRÖJSMÅL AV BETALNING


 • Betalar inte kunden i rätt tid har Off Grid Power rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag och i förekommande fall hålla på leverans eller del därav.


 • Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Off Grid Power anmodat kunden att betala förfallet belopp, får Off Grid Power genom skriftligt meddelande till kunden häva avtalet helt eller delvis. Häver Off Grid Power avtalet har Off Grid Power även rätt till skadestånd.

ÅNGERRÄTT


 • Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. För öppet köp gäller 30 dagar. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Du kan inte ångra köpet på delar av en vara.


 • Handlar du som företagare har du 14 dagars ångerrätt och kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten. Produkter kan returneras i bruten förpackning med skäligt prisavdrag, minst 20% + returfrakt av nettopriset. • Saknas tillhörande originalemballage och/eller tillbehör (kablage, produktmanual etc.) vid ångerköp förbehåller sig Off Grid Power rätten att fakturera kunden upp till 40% av varans värde. Fakturan har 30 dagars betalningsfrist och erhålls via e-post i samband med att returen har slutbehandlats.

REKLAMATION


 • Kund som önskar reklamera fel i beställd vara ska inom tre år men alltid så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Off Grid Power via kundservice eller via email till info@offgridpower.se.


 • Om Off Grid Power konstaterat att det är fråga om en felaktig vara, och att felet inte beror på någon omständighet på Kundens sida, ska Off Grid Power på egen bekostnad avhjälpa felet i varan, eller ersätta varan med en ny vara. Off Grid Power står för returfrakten vid giltiga reklamationer.


 • Om du skickar in din produkt en av offgridpower.se:s servicepartners, eller om offgridpower.se skickar din produkt vidare till en servicepartner, kan servicepartnern ta kontakt med dig som kund direkt.

ANSVARSBEGRÄNSNING


 • Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Off Grid Power enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.


 • Off Grid Power ansvar omfattar endast direkta förluster. Off Grid Power ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av energi, och ej heller skador som Off Grid Power inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.


 • offgridpower.se kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad elektrisitet eller spänningsfall. Det är kundens skyldighet att under uppsikt använda produkterna och kontrollera att installatio har skett på rätt sätt.


 • Skulle Off Grid Power vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Off Grid Power fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

PERSONUPPGIFTER


 • När du genomför ett köp på offgridpower.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (delbetalning och faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.


 • Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på info@offgridpower.se


 • Off Grid Power lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Off Grid Power. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Off Grid Power bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske.


 • Om ditt köp avbryts kan vi komma att e-posta en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen. Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i.


 • Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på tidpunkten då du la produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna något i samband med olika kampanjer med utlöpsdatum. Produkterna kan också ha sålts slut.


 • Vi kan komma att sända ut orderdokument, kundundersökningar samt uppföljande e-post efter köp.


 • Om du kontaktar Off Grid Power via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Kontaktar du Off Grid Power via telefon kan ditt telefonnummer eventuellt lagras hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.

COPYRIGHT


 • Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Off Grid Power, en del av Aktiebolaget Lidingö Finmekanik, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Off Grid Power.

LEVERANS & FRAKT


 • Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Off Grid Power´s eller en av våra dropshippingpartners lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Off Grid Power eller någon av våra dropshippingpartners lager. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.


 • Off Grid Power ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Off Grid Power ombesörjer transport skall kunden ersätta Off Grid Power utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.


 •  De fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur) samt hanteringsavgift på 350 kronor.


  • Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Kundservice  info@offgridpower.se. Eventuella skador ska anmälas inom 5 dagar från det att de upptäcks. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Rätten att reklamera felet gäller alltid i tre år från det att du mottog produkten. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Off Grid Power.

  PRIS & BETALNING


  • offgridpower.se levererar till hela Norden och samtliga produkter säljs med 25% moms. Vid beställning där leverans sker utanför Sveriges gränser tillkommer frakt.


  • Off Grid Power förbehåller sig rätten att när som helst innan Leveransdagen justera angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden äger då skriftligen häva köpet i enlighet med ångerrätten.


  • Vid beställning från Off Grid Power´s hemsida finns möjlighet till betalning med Swish, VISA- eller Master Card-kort eller förbetald faktura. Efter särskild kreditprövning kan betalning även ske mot faktura. Off Grid Power utfärdar faktura på leveransdagen. OBSERVERA att fakturan måste vara till fullo betald innan leverans skickas.


  • Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa.

  ÄGARFÖRBEHÅLL


  • Produkterna förblir Off Grid Power egendom till dess de till fullo betalat


  • Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Off Grid Power skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll

  GARANTI


  • Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss, normalt 12 månader. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Off Grid Power. Garantin överlåts till en eventuell andra hands köpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss.


  • Handlar du som privatperson och har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den.


  • Förbrukningsvaror som batterier lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges på produktsidan.


  • Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.


  • Serienumret måste vara intakt för att garantin skall gälla.


  • Kom ihåg att skador uppkomna pga för mycket damm påverkar garantin och reklamationsrätten. Vår rekommendation är att inte låta elektriska generatorer stå i smutsiga, dammiga eller fuktiga utrymmen. Gör rent den och ladda upp den några gånger per år och öka på så sätt generatorns livslängd. 

  ANSVAR FÖR FEL


  • Off Grid Power är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.


  • Off Grid Power ansvar omfattar inte fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.


  Off Grid Power ansvar omfattar inte:

  1. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
  2. fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Off Grid Power´s instruktioner;

  3. fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Off Grid Power´s kontroll;

  4. normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.


  • När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till OffGridPower´s förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Off Grid Power´s ordinarie arbetstid. På Off Grid Power´s begäran skall representant från kunden närvara under Off Grid Power´s arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos OffGridPower eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.


  • Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Off Grid Power ansvarar för skall kunden ersätta Off Grid Power enligt Off Grid Power´s vid varje tillfälle gällande prislista.


  • Off Grid Power´s ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Off Grid Power med anledning av fel.


   ÖVERLÅTELSE AV AVTALET


   • Off Grid Power får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.


   • Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

    SKILJEDOM ELLER TVIST


    • Privatpersoner: Off Grid Power följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

     Om du som konsument vill klaga på ditt köp måste du kontakta oss via e-post: info@offgridpower.se

     Allmänna reklamationsnämnden: https://arn.se

     Postadress:
     ARN
     Box 174
     101 23 Stockholm

     Du kan även vända dig till EU-kommissionens online-klagomålsportal här: https://ec.europa.eu/odr


    • Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

     FÖRÄNDRING AV FÖRSÄLJNINGSVILLKOR


     • Off Grid Power förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.